Sanasto

APFI (Audiovisual Producers Finland – APFI ry) Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys, valvoo audiovisuaalisten tuottajien oikeuksia ja myöntää lupia kotimaisten elokuvien julkiseen esittämiseen.

Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys Audiovisual Producers Finland – APFI ry valvoo audiovisuaalisten tuottajien oikeuksia ja myöntää lupia kotimaisten elokuvien julkiseen esittämiseen. Lisätietoa: www.apfi.fi

Av-tallenne Video

BIEM (Bureau international des sociétés gérant les droits d’enregistrement et de reproduction mécanique) Tallentamis- eli mekanisointioikeuksia hallinnoivien tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö

Bumper Musiikki, jota käytetään siirryttäessä mainoskatkoille

Copyright, © Tekijänoikeutta merkitsevä englanninkielinen termi. Sisältää anglo-amerikkalaisessa maailmassa laajemmat oikeudet kuin eurooppalainen tekijänoikeus.

Creative commons Lisenssijärjestelmä, jossa tekijä sallii teostensa käytön tietyillä ehdoilla. Teoksen yhteyteen liitetyt kuvakkeet osoittavat, onko tekijä sallinut teoksen käytön sellaisenaan, teoksen muuntelun ja/tai kaupallisen käytön.

EAN-koodi Ks. GTIN

Elävä musiikki ks. Livemusiikki

Esittävä taiteilija Teoksen esittäjä kuten näyttelijä, muusikko tai laulaja saa suojaa omalle esitykselleen. Suojan saaminen edellyttää, että esityksen kohteena on tekijänoikeuden suojaama teos. Esityksen tallentamiseen tarvitaan esiintyvän taiteilijan lupa.

Graafiset oikeudet Mm. nuottien, sanoitusten ja partituurien painattaminen sekä muu visuaalinen esittäminen, esimerkiksi nettisivuilla. Graafisten oikeuksien lisensointi kuuluu musiikintekijälle itselleen tai hänen musiikkikustantajalleen.

Gramex Äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitetuottajien eräitä oikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö

GT Musiikkiluvat Gramexin ja Teoston yhteisyritys, joka myy lupia musiikin käyttöön taustamusiikkina

GTIN (Global Trade Item Number) Tuotteen globaalisti yksilöivä numerosarja, jollainen tarvitaan esim. jos julkaistaan levy kaupalliseen levitykseen. Aikaisemmin GTIN-koodista käytettiin nimitystä EAN-koodi. GTIN-koodista muodostetaan tuotteelle EAN-viivakoodi.

House-writer Säveltäjä tai sanoittaja, jolla on pitempiaikainen yhteistyösopimus kustantajansa kanssa (nk. tallisäveltäjä)

Hyvitys Jos tekijänoikeudella suojattuja teoksia käytetään lainvastaisesti, kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus. Teosta lainvastaisesti käyttänyt on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Hyvitysvelvollisuus ei riipu siitä, oliko käyttäjä tietoinen käytön luvattomuudesta. Hyvitys on yleensä vähintään se hinta, jonka asianmukainen käyttölupa olisi maksanut.

Hyvitysmaksu Oikeudenhaltijoille maksettava korvaus kuluttajien mahdollisuudesta kopioida teoksia omaan, yksityiseen käyttöönsä; Suomessa valtion budjetista

IFPI Ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö, Suomessa toimii Musiikktuottajat – IFPI Finland ry.

ISRC-koodi (International Standard Recording Code) Digitaalinen tallenne- ja suojakoodi, jonka tarkoitus on helpottaa äänitteiden tunnistamista, niiden esityskäytön hallinnointia sekä piratismin valvontaa. ISRC-koodia käytetään äänitteillä ja musiikkivideoilla julkaistavien kappaleiden tunnisteena. ISRC-koodin voi hakea Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:stä.

Isyysoikeus Tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista siten kuin hyvä tapa edellyttää.

Itsehallinnointi Tilanne, jossa kustantaja tai tekijä myöntää luvat käyttäjille suoraan

Julkaisulupa Käyttölupa, jonka mukana ei siirry alkuperäisiä tekijänoikeuksia; esim. lupa julkaista laulun nuotti ja/tai sanoitus kirjassa tai kokoelmassa

Julkinen tilaisuus Kaikki muut tilaisuudet paitsi läheisen perhe- ja ystäväpiirin tapahtumat ja juhlat, kuten syntymäpäivät, häät, valmistujaisjuhlat, hautajaiset. Julkisiksi tilaisuuksiksi lasketaan mm. kuorojen, orkestereiden ja yhtyeiden sisäiset illanvietot ja juhlat, yritysten henkilökunnalleen, asiakkailleen tai kutsuvierailleen järjestämät tilaisuudet ja maksuttomat flash mobit julkisella paikalla.

Julkaiseminen Teos on julkaistu silloin, kun sen kappaleita on tekijän suostumuksella saatettu kauppaan tai muulla tavoin levitetty yleisön keskuuteen.

Julkistaminen Teos on julkistettu silloin, kun se luvallisesti on saatettu yleisön saataviin.

Kappaleen valmistaminen Teoksista voidaan valmistaa kappaleita esimerkiksi kopioimalla, tallentamalla tai painamalla. Kappaleen valmistaminen on yksi tekijälle kuuluvista taloudellisista oikeuksista, jotka osaltaan turvaavat tekijän ansaintamahdollisuuksia. Kappaleen valmistaminen on tekijän yksinoikeus. Tekijä voi halutessaan siirtää valmistamisoikeuden esim. kustantajalle.

Kertakorvaus Tekijälle tai oikeudenhaltijalle yleensä luovutushetkellä maksettava korvaus, jonka suuruus ei ole riippuvainen tulevasta myynnistä (vrt. rojalti)

Kokoelma Ks. Kokoomateos

Kokoomateos/ kokoelma Kokoomateos on useista teoksista tai niiden osista yhdistetty teos. Kokoomateoksen tekijä saa tekijänoikeuden kokonaisuuteen. Kokoomateokseen liitettyjen teosten tekijöiltä tarvitaan lupa teosten liittämiseen kokoomateokseen sekä kokoomateoksen laittamiseen yleisön saataville

Konserttitaltiointi Konsertti tai show, jota ei ole alunperin tehty televisiota varten

Kopiosto Tekijänoikeusjärjestö, joka lisensoi valo- ja digitaalista kopiointia

Kunnioittamisoikeus Tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, jonka ansiosta teosta ei saa käyttää tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Kuntalupa/kuntasopimus Ks. sopimuslisenssi

Kustannussopimus Sopimus, jolla tekijä luovuttaa kustantajalle yhden tai useamman teoksen kustannusoikeudet; sisältää yleensä kaikki graafiset oikeudet sekä oikeuden osuuksiin esitys- ja tallentamiskorvauksista

Kustantaja/Musiikkikustantaja Henkilö tai yritys, joka huolehtii teoksen kaupallisesta levittämisestä eli siitä, että musiikki on yleisön saatavissa.

Kuvasto Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry. Kuvasto valvoo kuvataiteilijoiden oikeuksia ja myöntää käyttölupia kuvataideteosten käyttöön.

Lisenssi Sopimus, jolla myönnetään laillinen lupa musiikkiteoksen käytölle; käyttölupa, joka ei siirrä teoksen alkuperäisiä oikeuksia saajalle.

Livemusiikki/Elävä musiikki Kuorojen, orkestereiden, yhtyeiden, arrtistien ja bändien esittämä musiikki

Livetaltiointi Esitys, joka taltioidaan suorana ja esitetään yleisön edessä.

Lähioikeudet Lähioikeuksilla suojataan mm. esittäviä taiteilijoita ja heidän esityksiään, äänitetuottajia ja valokuvaajia. Lähioikeudet muistuttavat tekijänoikeuksia. Suurin ero koskee suoja-ajan pituutta. Lähioikeussuojan saaminen ei myöskään edellytä, että teoksen kohdalla täyttyy itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimus. Lähioikeuksista säädetään tekijänoikeuslaissa.

Manus (m/s) Tekijänoikeuden suojaama kustantamaton teos

Massakäyttölisenssi Tekijänoikeusjärjestöiltä blanket licence -menettelyn kautta saatava avoin lupa käytännössä kaikkien teosten käyttöön; ei yksilöllistä hinnoittelua eikä teoskohtaisia käyttöehtoja

Mekanisointi Tallenteiden valmistaminen, joka tapahtuu, kun äänitteestä valmistetaan kopioita, esim. kun fyysistä cd-levyä monistetaan (painetaan) tai digitaalisesta äänitteestä valmistetaan kuunneltava äänitiedosto (esim. kun kappale kuunnellaan suoratoistopalvelussa tai se ladataan sellaisesta).

Mekanisointikorvaus Korvaus teoksen tallentamisesta äänitteelle, määräytyy äänitteen nettomyyntihinnan, keston ja äänitetyypin mukaan, maksetaan myös ilmaisjakeluun tarkoitetuista äänitteistä, vastaava tallennusmaksu koskee myös musiikin latausmyyntiä verkossa.

Moraaliset oikeudet Tekijälle kuuluvat oikeudet, joita ei voi taloudellisten oikeuksien tapaan luovuttaa, pitävät sisällään isyysoikeuden ja kunnioittamisoikeuden

Musiikkituottajat – IFPI Finland Suomessa toimivien äänitetuottajien edunvalvontajärjestö

Muuntelu  Sävellyksen sovittaminen tai sanoituksen kääntäminen

NCB, Nordisk Copyright Bureau Pohjoismaiden yhteinen tallennus- eli mekanisointioikeuksia valvova organisaatio, myöntää tallennuslupia esimerkiksi levytaltiointeihin

Oikeudenhaltija Oikeudenomistaja (ks. Oikeudenomistaja) tai taho (esim. kustantaja), jolle tämä on myynyt tai luovuttanut oikeutensa, siis teoksen tai julkaisun tekijä, kustantaja tai esittäjä. Oikeudenhaltija voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on hallussaan tekijänoikeus tai lähioikeus taikka jolla on oikeuksien hyödyntämistä koskevan sopimuksen tai lainsäädännön nojalla oikeus osuuteen tekijänoikeuskorvauksista.

Oikeudenomistaja Tekijä tai tämän perikunta; Teostossa myös kustantaja (ks. myös Oikeudenhaltija)

Omaperäisyys Saadakseen tekijänoikeussuojaa luovan työn tulokselta edellytetään itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Teoksen voidaan katsoa olevan omaperäinen, jos kukaan muu ei samaan tehtävään ryhtyessään todennäköisesti päätyisi samanlaiseen lopputulokseen. Ks. Teoskynnys.

Public domain (lyh. PD tai DP) Teos, jonka tekijänoikeudellinen suoja-aika on kulunut umpeen

Respektioikeus Ks. kunnioittamisoikeus

Rojalti Yleensä myyntiin perustuva korvaus tekijälle tai oikeudenhaltijalle; tavallisesti prosenttiosuus määritellyistä tuloista

Sanasto Kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva tekijänoikeusjärjestö.

Sitaattioikeus Oikeus lainata teoksen osaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa esim. arvostelussa, tutkimuksessa tai lehtiartikkelissa; lähde ja tekijätiedot mainittava

Sopimuslisenssi Käyttäjän sekä tekijänoikeusjärjestöjen neuvottelema laajennettu käyttölupa, jonka avulla saadaan käyttäjän toimintaan käyttöoikeuksia laajalta tekijäjoukolta yhdellä kollektiivisopimuksella. Sopimusten perusta löytyy tekijänoikeuslaista. Sopijaosapuoli voi olla esim. Kuntaliitto, joka neuvottelee Teoston kanssa musiikin käyttöluvat kaikille kunnallisille kouluille (ns. kuntasopimus/kuntalupa) tai Opetushallitus, joka neuvottelee kopiointiluvan kaikille tietyn koulutusasteen oppilaitoksille.

Suoja-aika Tekijänoikeuksien tai lähioikeuksien voimassaoloaika, tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä, lähioikeuksien voimassaoloaika vaihtelee, äänitteiden ja esiintyvien taiteilijoiden lähioikeus on voimassa 50 tai 70 vuotta tallentamisesta, esittämisestä tai ensijulkaisemisesta.

Suojattu musiikki Musiikki, jonka tekijänoikeussuoja on voimassa, ks. suoja-aika

Suomen Musiikintekijät ry Populaarimusiikin tekijöiden etujärjestö

Suomen Säveltäjät ry Taidemusiikin säveltäjien etujärjestö

Suuret oikeudet Näyttämöteosten, esim. oopperoiden, operettien, musikaalien ja balettien, esitysoikeudet

S-VoD-videopalvelut Suoratoistopalvelu, jotka tarjoavat tilauspohjaisesti (esim. kk-maksu) elokuvia, sarjoja tms. av-sisältöjä kuluttajille

Synkronointi Musiikin tai äänen liittäminen liikkuvaan kuvaan, esim. konserttitaltiointi.

T-VoD-videopalvelut Palvelut, jotka tarjoavat kertamaksullisia elokuvia, sarjoja tms. av-sisältöjä kuluttajille suoratoistotekniikalla, (transactional video-on-demand)

Tallennuslupa Äänitteen tuottaja tarvitsee tallennusluvan tallentaessaan äänitteelle musiikkia, jonka tekijät kuuluvat Teostoon tai vastaavaan ulkomaiseen tekijänoikeusjärjestöön ja tekijänoikeussuoja on voimassa.

Audio- ja audiovisuaalisiin tuotoksiin tallennuslupia myöntää NCB. Myös Gramexilta voi hakea lupaa audiovisuaalisiin tuotantoihin. Teoston ja Gramexin www.musiikkiluvat.fi -sivustolta voi hakea lupia, jotka kattavat musiikin kopioimisen julkista esittämistä varten.

Taloudelliset oikeudet 

Taloudelliset oikeudet tarkoittavat teoksen tekijän yksinoikeutta määrätä luovan työnsä tuloksen taloudellisesta hyväksikäytöstä. Musiikintekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleiden:

  • valmistaminen (painaminen, monistaminen, kopioiminen, tallentaminen), sekä
  • saattaminen yleisön saataviin (esittäminen ja näyttäminen, levittäminen ja välittäminen).

Nämä oikeudet tekijä voi halutessaan luovuttaa hallinnoitavaksi kokonaan tai osittain esimerkiksi Teostolle tai musiikkikustantajalle.

Tekijä Henkilö, joka on luonut teoksen. Tekijä voi olla esimerkiksi säveltäjä, sovittaja, sanoittaja, kääntäjä, ohjaaja, koreografi tai valokuvaaja (tekijänoikeuslainsäädännössä myös taho, jolle tekijänoikeus on siirtynyt, esim. kustantaja)

Tekijänoikeudenhaltija Henkilö, yritys tai muu oikeushenkilö, jolle tekijänoikeudet kuuluvat

Tekijänoikeuden luovuttaminen Tekijä voi luovuttaa kaikki taloudelliset oikeutensa tai osan taloudellisista oikeuksistaan jollekin muulle taholle, kuten työnantajalleen tai kustantajalle. Luovutuksensaaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, kuten yhtiö. Tekijänoikeuden voi luovuttaa vastikkeellisesti, jolloin tekijä saa luovutuksesta taloudellisen korvauksen, tai vastikkeetta, jolloin tekijä luopuu taloudellisista oikeuksistaan ilman taloudellista korvausta.

Tekijänoikeus Yhteisnimitys tekijän yksinoikeuksille, joita ovat moraaliset ja taloudelliset oikeudet

Teos Musiikissa sävellys, sanoitus, sovitus tai käännös

Teoskappale Teoksen fyysinen tai digitaalinen kappale, esim. nuotti, CD-levy tai DVD.

Teosto Tekijänoikeusjärjestö, jolle suomalaiset tekijät ja kustantajat ovat siirtäneet teostensa esitys- ja tallentamislupien massakäytön lisensoinnin (ks. massakäyttölisenssi)

Teoskynnys Tekijänoikeussuojaa saadakseen teoksen on ylitettävä teoskynnys, eli oltava itsenäinen ja omaperäinen. Se, ylittyykö teoskynnys tietyn yksittäisen teoksen kohdalla, ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Vapaa teos Teos, jonka tekijänoikeussuoja on päättynyt 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen, voi käyttää ilman oikeudenomistajan lupaa

Yksinoikeus Tekijälle kuuluva oikeus, jonka taloudellisia ulottuvuuksia voidaan luovuttaa ja lainsäädännöllä myös rajoittaa

Yksityistilaisuus Läheisen perhe- ja ystäväpiirin tapahtumat ja juhlat, kuten syntymäpäivät, häät, valmistujaisjuhlat, hautajaiset

Yleisön saataville saattaminen Teos saatetaan nähtäväksi, kuultavaksi tms. perhepiiriä laajemmalle ihmisjoukolle. Yleisön saataville saattamista on teoksen välittäminen, esittäminen, näyttäminen tai levittäminen.

Äänitemusiikki Digitaalisista palveluista, levyltä, radiosta, tv:stä tai karaokelaitteista soitettava musiikki

Äänitetuottaja Äänitteen valmistaja ja tuottaja. Äänitetuottaja saa lähioikeussuojaa äänitteeseen.