Miksi?

→ Miksi tekijänoikeuksista tulee tietää?
→ Miksi musiikin käyttämisestä pitää maksaa?
→ Miksi musiikin käytöstä pitää raportoida?
→ Mitä luvattomasta käytöstä seuraa?

Miksi tekijänoikeuksista tulee tietää?

Tekijänoikeudet ovat luovan työn tekijöiden, kuten säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kääntäjien lakisääteisiä oikeuksia.

Tekijänoikeudesta säädetään Suomessa tekijänoikeuslaissa sekä tekijänoikeusasetuksessa ja niihin vaikuttavat myös EU:n tekijänoikeusdirektiivit. Muista maista peräisin olevia teoksia suojaavat kansainväliset yleissopimukset. Myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 27.2 artikla turvaa tekijänoikeudet.

Tekijänoikeudet on syytä tuntea, sillä tekijänoikeusloukkauksesta seuraa lain mukaan aina hyvitysvelvollisuus, vaikka se olisi johtunut tietämättömyydestä.  Tekijänoikeuden loukkaaminen voi johtaa myös rikosoikeudelliseen vastuuseen eli rangaistukseen joko tekijänoikeusrikkomuksesta tai tekijänoikeusrikoksesta.

Sivun alkuun ↑

Miksi musiikin käyttämisestä pitää maksaa?

Tekijät saavat osan, joskus merkittävänkin osan, tuloistaan teostensa ja niiden käyttöoikeuksien myymisestä. Esimerkiksi lupamaksut, jotka me musiikin käyttäjät maksamme Teostolle, Gramexille ja NCB:lle, ovat musiikin tekijöille korvaus heidän tekemästään työstä, jonka kyseiset järjestöt heille tilittävät. Teoston Facebook-julkaisu korvaustilitysten maksupäivänä kuvaa asiaa osuvasti: “Tänään on musiikintekijöiden palkkapäivä!”

Kustantajilla on olennainen rooli siinä, että musiikintekijöiden tekemä musiikki on meidän käyttäjien saatavilla. Kustantajakin tekee työtä, josta kuuluu saada korvaus.

 

Tekijänoikeus on edellytys sille, että luovalla työllä voi elää ja että syntyy uutta musiikkia, joka on käyttäjien saatavilla.

Sivun alkuun ↑

Miksi musiikin käytöstä pitää raportoida?

Tekijänoikeusjärjestöt, kuten Teosto, keräävät musiikin käyttäjiltä korvaukset musiikin käytöstä lupahakemusten ja käyttöraporttien mukaan ja tilittävät ne musiikintekijöille. Siis kun kuoro, orkesteri tai yhtye hakee Teostosta esitysluvan ja tekee esitysilmoituksen musiikkia julkisesti esittäessään, hakee tallennusluvan NCB:ltä ja tekee Gramex-ilmoituksen äänitettä tehdessään ja maksaa näihin liittyvät maksut, musiikintekijät saavat korvauksen tekemästään työstä. Jotta korvaukset menevät juuri niille musiikintekijöille, joiden musiikkia on käytetty, on tärkeää tehdä aina esitysilmoitus Teostoon – silloinkin, kun toimii esimerkiksi seurakunnan tai oppilaitoksen yhteydessä Teoston vuosiluvan piirissä eikä esityslupaa ole tarpeen erikseen hakea. Tiedot esitetystä musiikista saadaan parhaiten tietenkin musiikin esittäjältä.

Esimerkiksi Teoston esityskorvaukset tilitetään ja maksetaan musiikin tekijöille ja kustantajille yhdistämällä tapahtumajärjestäjän ilmoittamat lipputulo- tai kuulijamäärätiedot esitysilmoituksissa annettuihin tietoihin tapahtumissa esitetyistä teoksista ja niiden tekijöistä. Jotta tiedot voidaan yhdistää, on tärkeää, että tapahtuman järjestäjän nimi ja tapahtuman päivämäärä ovat esitysilmoituksissa oikein ja että esitetyistä teoksista tekijätiedot mahdollisimman tarkkaan. Tarkka tekijätietojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, jos teoksista on tehty useita eri versioita kuten esimerkiksi uusia sovituksia. Ilman teoskohtaista esitysilmoitusta lupamaksu jyvitetään laskennallisesti eikä sitä voida kohdistaa juuri niille tekijöille, joiden teoksia olette esittäneet. Konserteista, keikoista ja muista elävän musiikin tapahtumista maksettavat esityskorvaukset ovat tärkeää tuloa musiikin tekijöille ja musiikkikustantajille. Monet säveltäjät ja sanoittajat eivät itse esitä tekemäänsä musiikkia, joten heidän tulonsa riippuvat siitä, tekevätkö heidän säveltämänsä, sanoittamansa tai sovittamansa musiikin esittäjät esitysilmoituksia.

HUOM! Teoston Mediapienlupaa käyttäessä musiikin käyttäjän ei tarvitse raportoida tietoja käyttämästään musiikista eli tilitykset eivät ohjaudu suoraan juuri niille tekijöille, joiden musiikkia sillä on julkaistu. Tilittäessään Mediapienluvasta keräämiensä korvauksia musiikin tekijöille Teosto käyttää muiden tilitysalueiden raportointitietoja.

Sivun alkuun ↑

Mitä luvattomasta käytöstä seuraa?

Tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttö lainvastaisesti on tekijänoikeuden loukkaus ja se on säädetty laissa joko rikkomukseksi tai rikokseksi.

Käyttäjä on aina velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen luvattomasta käytöstä riippumatta siitä, oliko käyttäjä tietoinen käytön luvattomuudesta vai ei. Hyvityksen lisäksi luvattomasta käytöstä voi joutua maksamaan vahingonkorvausta, jos toiminta on ollut tahallista tai huolimatonta. Hyvityksen ja vahingonkorvauksen lisäksi tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangaistus. Tekijänoikeusrikkomuksesta tuomitaan sakkoja. Tahallisesti ja ansiotarkoituksessa tehdystä tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Tekijänoikeusrikos on asianomistajarikos eli poliisi alkaa tutkia rikosta vain, jos uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Oikeudenhaltija voi päättää haluaako hän ajaa asiaa siviili- vai rikosjuttuna.

Teosto voi kieltäytyä tekemästä sopimusta tai olla antamatta musiikin käyttölupaa, jos käyttäjä on olennaisesti tai toistuvasti Ioukannut tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia.

Sivun alkuun ↑