Säännöt

SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry.

Säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on SULASOL, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä SULASOL.

TARKOITUS JA TOIMINTA


SULASOL on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin, edistää maan musiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea ja seurata jäsentensä musiikinharrastukseen liittyvää toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi SULASOL
– tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyötä,
– on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja,
– järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja,
– pyrkii yhteistoimintaan musiikkikasvatusta ja musiikinopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen kanssa,
– järjestää valtakunnallisia musiikkijuhlia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä musiikki- ja sävellyskilpailuja, sekä
– toimii 11§:ssä määriteltyjen yhteisöjen palveluyhteisönä.


Toimintansa tukemiseksi SULASOL voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia,
– hankkia varoja harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,
– voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
– perustaa rahastoja,
– periä omakustanteista korvauksia 11§:ssä määritellyille yhteisöille tuottamistaan palveluista, sekä
– harjoittaa muuta yhdistyslain (503/1989) 5§:n mukaista toimintaa.

JÄSENET


SULASOLin jäseniksi (jäljempänä jäsenyhdistyksiksi) voidaan hyväksyä
– rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt,
– julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
– ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset.

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta.


SULASOLin kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka liittohallitus kannattajajäseniksi hyväksyy.


SULASOLin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti SULASOLin puheenjohtajana. SULASOLin kunniajäseneksi voi liittokokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti maamme musiikkielämän ja SULASOLin tarkoitusperien hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumista koskevien päätösten on oltava yksimielisiä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus SULASOLin liittokokouksessa.


Jäsenyhdistys voi erota SULASOLista ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenyhdistys voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liittohallitus voi erottaa SULASOLista jäsenyhdistyksen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin SULASOLin tarkoitusperiä tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenyhdistykselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenyhdistyksellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen liittokokouksen ratkaistavaksi.

Liittohallitus voi todeta päätöksellään jäsenyhdistyksen, joka on kahdelta perättäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, eronneeksi SULASOLista.

MAKSUT JA VELVOITTEET


Jäsenyhdistyksen on suoritettava liittokokouksen määräämät liittymismaksu ja henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen jäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.


Kannattajajäsen suorittaa SULASOLille liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

10§
Jäsenyhdistys toimittaa SULASOLille tammikuun loppuun mennessä
– tiedot jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,
– yhdistyksen sekä sen puheenjohtajan, taiteellisen johtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan yhteystiedot,
– SULASOLin, erikoisliiton ja piirin toimintakertomusta varten tarvittavat tiedot, sekä
– muut tarvittavat tiedot.

ERIKOISLIITOT JA PIIRIT

11§
Jäsenyhdistykset muodostavat musiikinharrastusaloittain valtakunnallisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita kutsutaan näissä säännöissä erikoisliitoiksi sekä alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita kutsutaan näissä säännöissä piireiksi.
Edellä mainitut erikoisliitot ja piirit toteuttavat näiden sääntöjen 2§:ssä lueteltuja SULASOLin tarkoitusperiä. Ne osallistuvat jäljempänä määriteltävin tavoin SULASOLin toimielinten asettamiseen ja hallintoon. Piirijaotusta valvoo liittohallitus.

Erikoisliittojen ja piirien sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava SULASOLin liittohallitukselle.

TOIMIELIMET

12§
SULASOLin toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus.

LIITTOKOKOUS

13§
Liittokokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenyhdistysten valitsemat liittokokousedustajat.
Jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia seuraavasti:
– 1-25 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöä kohti 1 edustaja,
– 26-50 jäsenmaksunsa maksanutta henkilöä kohti 2 edustajaa, sekä
– 51 tai useampaa jäsenmaksunsa maksanutta henkilöä kohti 3 edustajaa.

Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen. Kullakin liittokokousedustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kuitenkin, jos jäsenyhdistys niin päättää, käyttää jäsenyhdistyksensä koko äänimäärää valtakirjalla.
Valtakirjat on toimitettava SULASOLin keskustoimistoon kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Kukin erikoisliitto ja piiri voi lähettää liittokokoukseen yhden puhevaltaisen edustajan.

14§
Liittohallituksen on kutsuttava liittokokous koolle vähintään 1 kk ennen kokousta jäsenyhdistyksille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Liittokokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

15§
Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuussa liittohallituksen määräämässä paikassa.
Varsinaisessa liittokokouksessa:
– esitetään liittohallituksen laatima kertomus liiton edellisen liittokokouksen jälkeiseltä toiminta-ajalta sekä tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot,
– vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
– hyväksytään liittohallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa kaksivuotiskautta varten,
– päätetään liittymismaksuista, jäsenmaksuista ja kannattajajäsenmaksuista sekä erikoisliittojen ja piirien toiminta-avustuksista seuraavalle kaksivuotiskaudelle,
– päätetään SULASOLin liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, jäsenten, tilintarkastajien sekä muiden SULASOLin toiminnassa mukana olevien luottamushenkilöiden palkkioista ja matkakorvauksista seuraavalle kaksivuotiskaudelle,
– hyväksytään seuraavan kaksivuotiskauden puitetalousarvio,
– päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä,
– valitaan SULASOLin liittohallituksen puheenjohtaja sekä liittohallituksen muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet on pyrittävä valitsemaan tasapuolisesti eri jäsenryhmistä.
– valitaan SULASOLin taiteellinen johtaja,
– valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, sekä
– päätetään liittohallituksen muista mahdollisista esityksistä sekä jäsenyhdistysten esittämistä asioista.

Asioista, jotka jäsenyhdistykset, erikoisliitot tai piirit haluavat varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle sen vuoden syyskuun 15. päivään mennessä, jolloin varsinainen liittokokous pidetään.
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä liittohallituksen kutsusta, milloin edellinen liittokokous niin päättää tai milloin liittohallitus pitää sitä tarpeellisena tahi milloin vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti liittohallitukselta vaatii.

Liittokokous päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta.

LIITTOHALLITUS

16§
Liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-12 jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, valitaan liittokokouksessa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa. Liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten toimikaudet päättyvät vaalia seuraavan liittokokouksen päättyessä. Liittohallituksen puheenjohtaja ei samanaikaisesti saa toimia SULASOLin jäsenyhdistyksen, erikoisliiton tai piirin luottamus- tai toimihenkilönä.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Liittohallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

17§
SULASOLin taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittohallituksen kokouksissa.

18§
Liittohallitus johtaa näiden sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti SULASOLin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Tässä tarkoituksessa liittohallitus
– valmistelee liittokokoukselle esitettävät asiat ja kutsuu kokoukset koolle,
– asettaa keskuudestaan työvaliokunnan,
– asettaa taiteellisen toimikunnan ja taloustoimikunnan,
– voi asettaa valmistelutehtäviä varten valio-, toimi- ja johtokuntia ja vahvistaa näiden toimintaohjeet,
– päättää SULASOLin toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta sekä vahvistaa heidän toimintaohjeensa,
– valvoo liiton toimintaa,
– vahvistaa yksityiskohtaisen talousarvion seuraavalle tilikaudelle,
– laatii vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
– hoitaa taloutta ja kirjanpitoa,
– valvoo omaisuuden hoitoa,
– päättää kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä,
– valvoo tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– tekee liittokokoukselle esitykset SULASOLin valtakunnallisten musiikkijuhlien järjestämisestä ja niiden ohjelmasta,
– tekee esitykset kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta,
– myöntää vahvistamansa lippu- ja merkkiohjesäännön mukaisesti ansio- ja kunniamerkit sekä muut huomionosoitukset,
– valitsee edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin, sekä
– hoitaa muut toiminnan vaatimat liittohallitukselle kuuluvat tehtävät.

Liittohallitus voi siirtää päätäntävaltaansa kuuluvan asian päättämisen asettamalleen valiokunnalle tai toimikunnalle yhdistyslain sen salliessa.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

19§
SULASOLin nimen kirjoittavat SULASOLin liittohallituksen puheenjohtaja tai liittohallituksen varapuheenjohtaja, jompikumpi edellä mainituista yhdessä toiminnanjohtajan, toimistopäällikön tai liittohallituksen siihen määräämän liittohallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

TILINTARKASTAJAT

20§
SULASOLilla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy siinä liittokokouksessa, joka ensiksi seuraa asianomaisen tilikauden päättymistä.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

21§
SULASOLin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään ennen huhtikuun 1. päivää tilintarkastajien tarkastettaviksi. Tilintarkastajien on huhtikuun kuluessa annettava lausuntonsa liittohallitukselle. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on liittohallituksen kokoonnuttava viipymättä päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Liittohallituksen on toukokuun 15. päivään mennessä toimitettava jäsenyhdistyksille päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

22§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

SULASOLIN PURKAMINEN

23§
Jos SULASOL ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa liittokokouksessa ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa liittokokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Jos SULASOL purkautuu, on sen varat käytettävä musiikinharrastuksen edistämiseen viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

24§
SULASOLin liittokokouksissa sekä liittohallituksen ja sen asettamien valiokuntien ja toimikuntien kokouksissa kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

Sääntöehdotus hyväksytty PRH:n ennakkotarkastuksessa 26.6.2012
Säännöt hyväksytty Sulasolin liittokokouksessa 17.11.2012 Rovaniemellä