Säännöt

Sulasol ry.

Säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Sulasol ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista nimeä Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

TARKOITUS JA TOIMINTA


Sulasol on jäsentensä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin, edistää maan musiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea ja seurata jäsentensä musiikinharrastukseen liittyvää toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Sulasol
– tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus- ja kasvatustyötä,
– on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä sekä antaen ja välittäen lausuntoja,
– järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja,
– pyrkii yhteistoimintaan musiikkikasvatusta ja musiikinopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen kanssa,
– järjestää valtakunnallisia musiikkijuhlia ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä musiikki- ja sävellyskilpailuja, sekä
– toimii 12§:ssä määriteltyjen yhteisöjen palveluyhteisönä tuottaen näille erikseen sovittavia, yhteisöjen toimintaa edistäviä palveluita.


Toimintansa tukemiseksi Sulasol voi
– ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
– toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia,
– hankkia varoja harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä,
– voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
– perustaa rahastoja,
– periä omakustanteisia korvauksia 12§:ssä määritellyille yhteisöille tuottamistaan palveluista, sekä
– harjoittaa muuta yhdistyslain (503/1989) 5§:n mukaista toimintaa.

JÄSENET


Sulasolin jäseniksi (jäljempänä jäsenyhdistyksiksi) voidaan hyväksyä
– rekisteröidyt kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset, tai muut tällaista toimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt,
– julkisoikeudellisten yhteisöjen ja laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset kuorot ja soitinyhtyeet, sekä
– ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset kuoro- ja soitinyhtyeyhdistykset

Liittohallitus hyväksyy jäsenyhdistykset kirjallisesta hakemuksesta.


Sulasolin oppilaitosjäseniksi voidaan hyväksyä oppilaitosten, opistojen ja seurakuntien kuorot ja soitinyhtyeet.

Liittohallitus hyväksyy oppilaitosjäsenet kirjallisesta hakemuksesta.


Sulasolin kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka liittohallitus kannattajajäseniksi hyväksyy.


Sulasolin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti Sulasolin puheenjohtajana. Sulasolin kunniajäseneksi voi liittokokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti maamme musiikkielämän ja Sulasolin tarkoitusperien hyväksi. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumista koskevien päätösten on oltava yksimielisiä.


Jäsenyhdistys tai oppilaitosjäsen voi erota Sulasolista ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenyhdistys tai oppilaitosjäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liittohallitus voi erottaa Sulasolista jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin Sulasolin tarkoitusperiä tai jättää näiden sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenyhdistykselle tai oppilaitosjäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Jäsenyhdistyksellä tai oppilaitosjäsenellä on erottamispäätöksestä kirjallisesti tiedon saatuaan oikeus kolmenkymmenen päivän kuluessa saattaa erottaminen liittokokouksen ratkaistavaksi.

Liittohallitus voi todeta päätöksellään jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen, joka on kahdelta perättäiseltä vuodelta jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, eronneeksi Sulasolista.

MAKSUT JA VELVOITTEET


Jäsenyhdistyksen on suoritettava liittokokouksen määräämä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen jäsenmaksu. Oppilaitosjäsenen on suoritettava liittokokouksen määräämä henkilöjäsenmäärään perustuva vuotuinen oppilaitosjäsenmaksu. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Jäsenmaksut määräytyvät edellisen vuoden joulukuun viimeisen päivän tietojen mukaan.

Laskettaessa 1 momentin mukaista jäsenyhdistyksen jäsenmaksua ja 14 §:n mukaista äänioikeutta jäsenyhdistyksen taiteellinen johtaja rinnastetaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksen henkilöjäseneen riippumatta siitä, onko hän jäsenyhdistyksen jäsen.

10§
Kannattajajäsen suorittaa Sulasolille liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

11§
Jäsenyhdistykset ja oppilaitosjäsenet ylläpitävät ja päivittävät säännöllisesti ja omatoimisesti yhdistyksestään tai yhteisöstään Sulasolin jäsenrekisterissä olevia tietoja. Jäsenyhdistykset ja oppilaitosjäsenet toimittavat Sulasolille tammikuun loppuun mennessä Sulasolin, erikoisliiton ja piirin toimintakertomusta varten tarvittavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

ERIKOISLIITOT JA PIIRIT

12§
Jäsenyhdistykset ja oppilaitosjäsenet muodostavat musiikinharrastusaloittain valtakunnallisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita kutsutaan näissä säännöissä erikoisliitoiksi sekä alueellisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joita kutsutaan näissä säännöissä piireiksi.

Edellä mainitut erikoisliitot ja piirit toteuttavat näiden sääntöjen 2§:ssä lueteltuja Sulasolin tarkoitusperiä. Ne osallistuvat jäljempänä määriteltävin tavoin Sulasolin toimielinten asettamiseen ja hallintoon. Piirijaotusta valvoo liittohallitus.

Erikoisliittojen ja piirien sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava Sulasolin liittohallitukselle.

TOIMIELIMET

13§
Sulasolin toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus.

LIITTOKOKOUS

14§
Liittokokouksessa käyttävät päätösvaltaa jäsenyhdistysten valitsemat liittokokousedustajat.

Jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja jäsenmääränsä alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsentä kohti.

Oppilaitosjäsenillä on liittokokouksessa yksi ääni.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä liittokokouksessa yksi ääni.

Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen tai oppilaitosjäsenen jäsen tai taiteellinen johtaja. Kullakin liittokokousedustajalla on yksi ääni. Edustaja voi, mikäli jäsenyhdistys niin päättää, käyttää jäsenyhdistyksensä koko äänimäärää valtakirjalla.

Valtakirjat on toimitettava Sulasolin keskustoimistoon kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Kukin erikoisliitto ja piiri voi lähettää liittokokoukseen yhden puhevaltaisen edustajan.

15§
Liittohallituksen on kutsuttava liittokokous koolle vähintään yksi kuukausi ennen kokousta jäsenyhdistyksille, oppilaitosjäsenille, erikoisliitoille, piireille, kunniapuheenjohtajalle, kunniajäsenille ja kannattajajäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä.

Liittokokouksen avaa liittohallituksen puheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa.

16§
Varsinainen liittokokous pidetään joka toinen vuosi loka-marraskuussa liittohallituksen määräämässä paikassa.

Varsinaisessa liittokokouksessa:
– esitetään liittohallituksen laatima kertomus liiton edellisen liittokokouksen jälkeiseltä toiminta-ajalta sekä tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot,
– vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
– hyväksytään liittohallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaa kaksivuotiskautta varten,
– päätetään jäsenmaksuista, oppilaitosjäsenmaksuista ja kannattajajäsenmaksuista sekä erikoisliittojen ja piirien toiminta-avustuksista seuraavalle kaksivuotiskaudelle,
– päätetään Sulasolin liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, tilintarkastajien sekä muiden Sulasolin toiminnassa mukana olevien luottamushenkilöiden palkkioista ja matkakorvauksista seuraavalle kaksivuotiskaudelle,
– hyväksytään seuraavan kaksivuotiskauden puitetalousarvio,
– päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä,
– valitaan Sulasolin liittohallituksen puheenjohtaja sekä liittohallituksen muut jäsenet,
– valitaan Sulasolin taiteellinen johtaja,
– valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, sekä
– päätetään liittohallituksen muista mahdollisista esityksistä sekä jäsenyhdistysten esittämistä asioista.

Asioista, jotka jäsenyhdistykset, oppilaitosjäsenet, erikoisliitot tai piirit haluavat varsinaisen liittokokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys liittohallitukselle sen vuoden syyskuun 15. päivään mennessä, jolloin varsinainen liittokokous pidetään.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä liittohallituksen kutsusta, milloin edellinen liittokokous niin päättää tai milloin liittohallitus pitää sitä tarpeellisena tahi milloin vähintään 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti liittohallitukselta vaatii.

Liittokokous päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta.

LIITTOHALLITUS

17§
Liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 4-8 jäsentä, valitaan liittokokouksessa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liittohallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten toimikaudet päättyvät vaalia seuraavan liittokokouksen päättyessä. Liittohallituksen puheenjohtaja ei samanaikaisesti saa toimia Sulasolin jäsenyhdistyksen, oppilaitosjäsenen, erikoisliiton tai piirin luottamus- tai toimihenkilönä.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Liittohallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

18§
Sulasolin taiteellisella johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liittohallituksen kokouksissa.

19§
Liittohallitus johtaa näiden sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti Sulasolin toimintaa ja hoitaa sen taloutta. Tässä tarkoituksessa liittohallitus
– valmistelee liittokokoukselle esitettävät asiat ja kutsuu kokoukset koolle,
– voi asettaa valmistelutehtäviä varten erilaisia toimikuntia ja vahvistaa näiden toimintaohjeet,
– päättää Sulasolin toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta sekä vahvistaa heidän toimintaohjeensa,
– valvoo liiton toimintaa,
– vahvistaa yksityiskohtaisen talousarvion seuraavalle tilikaudelle,
– laatii vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
– valvoo taloutta ja kirjanpitoa,
– valvoo omaisuuden hoitoa,
– päättää kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä,
– valvoo tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa,
– tekee esitykset kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumisesta,
– myöntää vahvistamansa lippu- ja merkkiohjesäännön mukaisesti ansio- ja kunniamerkit sekä muut huomionosoitukset,
– valitsee edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin, sekä
– hoitaa muut toiminnan vaatimat liittohallitukselle kuuluvat tehtävät.

Liittohallitus voi siirtää päätäntävaltaansa kuuluvan asian päättämisen asettamalleen toimikunnalle yhdistyslain sen salliessa.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

20§
Sulasolin nimen kirjoittavat liittohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä toiminnanjohtajan, tai liittohallituksen siihen määräämän Sulasolin toimihenkilön tai liittohallituksen jäsenen kanssa.

TILINTARKASTAJAT

21§
Sulasolilla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy siinä liittokokouksessa, joka ensiksi seuraa asianomaisen tilikauden päättymistä.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

22§
Sulasolin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään ennen huhtikuun 1. päivää tilintarkastajien tarkastettaviksi. Tilintarkastajien on huhtikuun kuluessa annettava lausuntonsa liittohallitukselle. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on liittohallituksen kokoonnuttava viipymättä päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Liittohallituksen on toukokuun 15. päivään mennessä toimitettava jäsenyhdistyksille päättyneen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

23§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä.

SULASOLIN PURKAMINEN

24§
Jos Sulasol ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa liittokokouksessa ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa liittokokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Jos Sulasol purkautuu, on sen varat käytettävä musiikinharrastuksen edistämiseen viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

25§
Sulasolin liittokokouksissa sekä liittohallituksen ja sen asettamien toimikuntien kokouksissa kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

Säännöt hyväksytty Sulasolin ylimääräisessä liittokokouksessa
Tampereella 7.6.2019

Sääntömuutos rekisteröity PRH:ssa 26.8.2019